Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

2021- XIII Przegląd Poezji dla Dzieci

Czcionka:

 

„XIII CIECHOCIŃSKI  PRZEGLĄD POEZJI DLA DZIECI”

REGULAMIN:

 1. ORGANIZATOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY CIECHOCIN z siedzibą w ELGISZEWIE
 2. PATRONAT: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Wójt Gminy Ciechocin.

 

 1. CELE PRZEGLĄDU:

Popularyzacja poezji dla dzieci, upowszechnianie kultury języka polskiego, kształtowanie wrażliwości literackiej i artystycznej, pobudzanie aktywności czytelniczej.

 

 1. FORMA PRZEGLĄDU:  Do udziału w konkursie  zapraszamy uczniów klas 0,1,2,3 szkoły podstawowej. Przegląd realizowany będzie w 2 kategoriach:
  1. poezja recytowana
  2.  poezja śpiewana

Zadaniem uczestników Przeglądujest nagranie wybranego wiersza lub piosenki dla dzieci, zarejestrowanie występu poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (np. smartfonem) i przesłanie drogą elektroniczną linku do nagranej prezentacji (filmu) na adres: gbpciechocin@wp.pl

Zalecamy użycie zewnętrznej platformy do przesyłania plików o pojemności powyżej 20 mb (np. Dropbox, Dysk Google, WeTransfer).

Jeden uczestnik wybiera tylkojedną kategorię.

 

 1. LITERATURA:  wiersze dla dzieci dowolnych autorów.
 2. ZASADY OCENY:

Nadesłane nagrania będzie oceniało jury powołane przez organizatora.

Przy ocenianiu uczestników przeglądu będą brane pod uwagę następujące elementy:

interpretacja utworu, stopień trudności odpowiedni do wieku,poprawność przekazu , pomysłowość , przekaz artystyczny. Od werdyktu Jury nie ma odwołania.

 

 1. PRZEBIEG KONKURSU:

ETAP I – SZKOLNY –nagranie powinno zawierać skróconą nazwę Konkursu oraz imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, czyli: „Przegląd_Imię_Nazwisko”.

ETAP II - FINAŁOWY – Dyplomy, nagrody i wyróżnienia zostaną przekazane po wcześniejszym kontakcie ze strony Organizatora ze zwycięzcami konkursu,  w terminie do dwóch tygodni od rozstrzygnięcia Przeglądu. Formuła wręczenia nagród może ulec zmianie o czym będziemy informować.

 1. TERMIN NADSYŁANIA PRAC – do 15 kwietnia 2021
 • W mailu należy podać następujące informacje:  imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły oraz tytuł wiersza/piosenki.
 1. Ważne: warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest dostarczenie organizatorowi konkursu wypełnioną i podpisaną przez opiekuna prawnego  „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku” stanowiącą załącznik do regulaminu „XIII Ciechociński Przegląd Poezji Dla Dzieci”.

 

Zgodę wysyłamy poczta tradycyjną, lub dostarczamy przy odbiorze nagród.

 

 1. Załączniki: Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku, informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

„XIII CIECHOCIŃSKI PRZEGLĄD POEZJI DLA DZIECI”
…………………………………………………
/imię i nazwisko uczestnika/
…………………………………………
/miejscowość i data/

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku*


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zawartych w zgłoszeniu konkursowym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciechocinie w celu niezbędnym do realizacji i rozliczenia konkursu pn.: „XIII CIECHOCIŃSKI PRZEGLĄD POEZJI DLA DZIECI”, promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, popularyzacji poezji dla dzieci, upowszechnianie kultury języka polskiego, kształtowanie wrażliwości literackiej i artystycznej, pobudzanie aktywności czytelniczej. Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Ja, niżej podpisana/y (zaznaczyć właściwe):
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie nadesłanego nagrania z wizerunkiem dziecka na stronie www Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie.
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie nadesłanego nagrania z wizerunkiem dziecka na Facebook.
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie nadesłanego nagrania z wizerunkiem dziecka na stronie www Urzędu Gminy Ciechocin.
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie nadesłanego nagrania z wizerunkiem dziecka na stronie www Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie nadesłanego nagrania z wizerunkiem dziecka na stronie www Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć z wizerunkiem dziecka w lokalnej prasie.
.........................................................................................
(podpis opiekuna prawnego)
* zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz wizerunku wypełnia opiekun prawny.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, adres kontaktowy: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie, Elgiszewo 115, 87-408 Ciechocin.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji i rozliczenia konkursu pn.: „„XIII CIECHOCIŃSKI PRZEGLĄD POEZJI DLA DZIECI”, promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, popularyzacji poezji dla dzieci, upowszechnianie kultury języka polskiego, kształtowanie wrażliwości literackiej i artystycznej, pobudzanie aktywności czytelniczej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty ściśle współpracujące z administratorem danych (1. podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa: - dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; - usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; - prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest całkowicie dobrowolne, jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma możliwości wzięcia udziału w wyżej wymienionym konkursie.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Zegar

Kalendarz

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny: