Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Barwy i symbole narodowe - konkurs

Czcionka:

 

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Barwy i Symbole Narodowe”

 

                W dniu 3 maja obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tego dnia upamiętniamy nie tylko same obchody 3 Maja, ale i też czcimy pamięć osób, które służyły  z wielkim oddaniem naszej Ojczyźnie. W związku ze zbliżającym się świętem narodowym, zapraszamy najmłodszych  do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez  Bibliotekę Publiczną Gminy Ciechocin.

ORGANIZATOR: Biblioteka Publiczna Gminy Ciechocin.

CELE KONKURSU:

Konkurs ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzenie zainteresowania historią Rzeczypospolitej Polskiej, budowę szacunku wobec Ojczyzny, oraz bohaterów i symboli narodowych.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE:

Konkurs  zostanie przeprowadzony  w  następujących  kategoriach  wiekowych :

1. Dzieci w wieku przedszkolnym – FLAGA  - dowolna technika plastyczna.

2. Dzieci klas I-III - Godło Rzeczypospolitej Polskiej - orzeł biały w złotej koronie na czerwonym tle, dowolna technika plastyczna.

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC

Prace konkursowe należy wysłać na adres e-mail:  gbpciechocin@wp.pl

Wszystkie prace należy złożyć w terminie do 7 maja 2021 do  godz. 16:00.

Uwaga! Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie       i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach lub wydarzeniach.

KRYTERIA OCENY PRAC

Przy ocenie prac plastycznych pod uwagę  będzie brana estetyka, oryginalność i pomysłowość, oraz samodzielność  wykonania.

  • wynikach Konkursu i terminie, oraz miejscu podsumowania laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
  • Autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody a ich prace zostaną opublikowane na stronach www biblioteki. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora.
  • Udział  w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora. 

UWAGI  DODATKOWE

  • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
  • Rozstrzygnięcie przez jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
  • Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie i sporne rozstrzyga Organizator.
  • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu.
  • Każda praca powinna mieć tylko jednego autora.
  • W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.
  • Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę. 

Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę Ciechocin, w związku z udziałem w Konkursie zgodnie z Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Ciechocin.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy         z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych „UODO”, a od 25 maja  2018 r. na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust.m1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;

b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 23ust. 1 pkt 2 UODO,           a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;

c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.5

3. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs.

4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi  na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

5. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: gbpciechocin@wp.pl

b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

c) do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek, adres e–mail.

8. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane  w ust.2 powyżej.

9. W kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail: gbpciechocin@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kategoria wiekowa:  

Przedszkole*;   

kl. I- III*;             

*  podkreśl  właściwą kategorię

 

KONKURS  PLASTYCZNY: „Barwy i symbole narodowe”

Uczestnik:

Imię i nazwisko .................................................................................................................

Wiek(kategoria wiekowa)   ……………………………………………………………………………………………….....

klasa........................................................................................................

Opiekun prawny uczestnika:

Imię i nazwisko ...................................................................................................................

 

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika samodzielnie i jest on jej jedynym autorem.

2. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę Ciechocin  moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.).

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej biblioteka-ciechocin.pl.

 

                                         

                                                                                                                         …………………………………………………………………………………...

              data i podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika

 

Zegar

Kalendarz

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny: