Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs "Święta z książką"

Utworzono dnia 15.12.2020
Czcionka:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/dziecka** danych osobowych zawartych w zgłoszeniu (imię i nazwisko, nr telefonu) w celu niezbędnym do realizacji i rozliczenia Świątecznego Konkursu Fotograficznego pt. „Święta z książką” oraz promowania czytania jako formy spędzania wolnego czasu, ukazania piękna Świąt Bożego Narodzenia poprzez fotografię oraz promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie. Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę.
Ja, niżej podpisana/y (zaznaczyć właściwe):
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć z moim/dziecka** wizerunkiem w lokalnej prasie.
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć z moim/dziecka** wizerunkiem na Facebook.
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć z moim/dziecka** wizerunkiem na stronie www Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie.
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć z moim/dziecka** wizerunkiem na stronie www Urzędu Gminy Ciechocin.
*W przypadku gdy uczestnik Świątecznego Konkursu Fotograficznego ma mniej niż 16 lat zgodę na przetwarzanie danych dziecka wypełnia opiekun prawny dziecka.
**niepotrzebne skreślić.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, adres kontaktowy: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie, Elgiszewo 115, 87-408 Ciechocin.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji i rozliczenia Świątecznego Konkursu Fotograficznego pt. „Święta z książką” oraz promowania czytania jako formy spędzania wolnego czasu, ukazania piękna Świąt Bożego Narodzenia poprzez fotografię oraz promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty ściśle współpracujące z administratorem danych (1. podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa: - dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; - usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; - prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest całkowicie dobrowolne, jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma możliwości wzięcia udziału w wyżej wymienionym Świątecznym Konkursie Fotograficznym.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
/podpis uczestnika/opiekuna prawnego

Zegar

Kalendarz

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny:

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 62

W poprzednim tygodniu: 48

W tym miesiącu: 120

W poprzednim miesiącu: 257

Wszystkich: 7700