Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ciechociński Przegląd Poezji dla Dzieci

Fotorelacj adostępna pod linkiem:

https://www.facebook.com/Biblioteka-Gminy-Ciechocin-102713891152755/?ref=pages_you_manage

 

 

XIV Ciechociński  „PRZEGLĄD POEZJI DLA DZIECI”

REGULAMIN:

 1. ORGANIZATOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY CIECHOCIN z siedzibą w ELGISZEWIE
 2. PATRONAT: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Wójt Gminy Ciechocin.
 3. CELE PRZEGLĄDU:
 1. Popularyzacja poezji dla dzieci.
 2. Upowszechnianie kultury języka polskiego.
 3. Kształtowanie wrażliwości literackiej.
 4. Pobudzanie aktywności czytelniczej.
 1. FORMA PRZEGLĄDU:
 1. Konkurs realizowany w 2 kategoriach: recytacja,  poezja śpiewana.
 2. Do udziału w konkursie  zapraszamy uczniów klas 1,2,3 szkoły podstawowej.
 1. LITERATURA:  wiersze dla dzieci dowolnych autorów.
 2. ZASADY OCENY:
 1. Występy oceniało będzie jury powołane przez organizatora.
 2. Przy ocenianiu uczestników przeglądu będą brane pod uwagę następujące elementy:

- interpretacja utworu,

- stopień trudności odpowiedni do wieku,

- poprawność przekazu,

- umiejętności wokalne,

 1. PRZEBIEG KONKURSU:
 1. ETAP I – SZKOLNY – wytypowanie po jednym uczniu z klasy ( do każdej z kategorii),  który będzie reprezentował klasę i szkołę na eliminacjach  finałowych.
 2. ETAP II - FINAŁOWY – odbędzie się w Świetlicy w  Elgiszewie, Gmina Ciechocin

                                                     dnia 18 maja2022 o godzinie 10.00

 1. PRZYZNAWANIE NAGRÓD: nagrody przyznawane będą za 1,2,3 miejsce w każdej  z kategorii oraz wyróżnienia i nagrody patronów.
 2. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: do 28 kwietnia 2022.  Należy podać - imię i nazwisko uczestnika, klasę, szkołę, tytuł wiersza.
 3. ZGŁOSZENIA: nadsyłamy telefonicznie -507342806, 566837701 (10.00-14.00) lub email:przegladpoezji@wp.pl
 4. Na zwycięzców konkursu  czekają atrakcyjne  nagrody  rzeczowe, puchary, dyplomy.
 5. W trakcie oczekiwania na wyniki konkursu zapewniamy uczestnikom zabawy z animatorem,  słodki poczęstunek, napoje, możliwość wyjścia na plac zabaw.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Ważne: warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest dostarczenie organizatorowi konkursu wypełnioną i podpisaną przez opiekuna prawnego  „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku” stanowiącą załącznik do regulaminu „XIV Ciechociński Przegląd Poezji Dla Dzieci”.  Zgodę można dostarczyć  najpóźniej w dzień Przeglądu.

 

„XIII CIECHOCIŃSKI PRZEGLĄD POEZJI DLA DZIECI”
…………………………………………………
/imię i nazwisko uczestnika/
…………………………………………
/miejscowość i data/

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku*


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zawartych w zgłoszeniu konkursowym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciechocinie w celu niezbędnym do realizacji i rozliczenia konkursu pn.: „XIII CIECHOCIŃSKI PRZEGLĄD POEZJI DLA DZIECI”, promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, popularyzacji poezji dla dzieci, upowszechnianie kultury języka polskiego, kształtowanie wrażliwości literackiej i artystycznej, pobudzanie aktywności czytelniczej. Mam świadomość, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Ja, niżej podpisana/y (zaznaczyć właściwe):
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie nadesłanego nagrania z wizerunkiem dziecka na stronie www Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie.
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie nadesłanego nagrania z wizerunkiem dziecka na Facebook.
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie nadesłanego nagrania z wizerunkiem dziecka na stronie www Urzędu Gminy Ciechocin.
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie nadesłanego nagrania z wizerunkiem dziecka na stronie www Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie nadesłanego nagrania z wizerunkiem dziecka na stronie www Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć z wizerunkiem dziecka w lokalnej prasie.
.........................................................................................
(podpis opiekuna prawnego)
* zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz wizerunku wypełnia opiekun prawny.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, adres kontaktowy: Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie, Elgiszewo 115, 87-408 Ciechocin.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji i rozliczenia konkursu pn.: „„XIII CIECHOCIŃSKI PRZEGLĄD POEZJI DLA DZIECI”, promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie, popularyzacji poezji dla dzieci, upowszechnianie kultury języka polskiego, kształtowanie wrażliwości literackiej i artystycznej, pobudzanie aktywności czytelniczej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty ściśle współpracujące z administratorem danych (1. podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa: - dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; - usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; - prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest całkowicie dobrowolne, jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma możliwości wzięcia udziału w wyżej wymienionym konkursie.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.