Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Czytelnik Roku 2023

Zapraszamy do całorocznego konkursu na Czytelnika Roku 2023, "czytanie to się opłaca!"

Waszym zadaniem jest czytać, my podsumujemy Wasze wyniki czytelnicze i na koniec roku wybierzemy laureatów!

Powodzenia!

Na laureatów czekają nagrody!

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

„Czytelnik Roku 2023”

Data …………………………

 

Czy zgadasz się na przetwarzanie swojego wizerunku*/przetwarzanie wizerunku Twojego dziecka*/oraz danych tj: imię i nazwisko*/numer telefonu*?         

(niewłaściwe skreślić)*

Imię i nazwisko ……………………………..  

Numer telefonu ……………………………..                               

Przez:

Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciechocinie.

 

TAK

Zaznacz Twoją decyzję,

 

NIE

 

oraz wyrażasz zgodę na przekazanie i opublikowanie wizerunku:

- w publikatorach prasowych,*

- na stronie internetowej biblioteki,*

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechocin*

- w lokalnej prasie,*

- na profil na Facebooku biblioteki,*

- na profilu na Facebooku Urzędu Gminy Ciechocin*

* skreśl jeśli nie wyrażasz zgodę na publikację w w/wym. miejscach. 

    

 

 

                                                     ……………………..…………………………..

 Data i czytelny podpis uczestnika/

w przypadku dzieci podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
 dotycząca przetwarzania danych osób biorących udział w   konkursie                                     

 „Czytelnik Roku 2023”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie reprezentowana przez Dyrektora Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:

Elgiszewo 115, 87-408 Ciechocin

e-mail: gbp@biblioteka-ciechocin.pl

tel.: 566837701

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym  możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@biblioteka-ciechocin.pl

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit e RODO oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest przeprowadzenie konkursu „Czytelnik Roku 2023” dla dorosłych, młodzieży i dzieci przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciechocinie
 2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.  Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail, przetwarzanie wizerunku.
 1. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów, a także mass media, publikatory prasowe i internetowe wymienione wyżej. Dostęp do Twoich danych będą także posiadać pracownicy i współpracownicy administratora.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym są nimi m.in.podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
 1. 5 lat od dnia zakończenia konkursu,
 2. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, wskazanego w pkt. 1.
 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
 1. dostępu do treści Twoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. sprostowania Twoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. usunięcia Twoich danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
 • wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 1. ograniczenia przetwarzania Twoich danych, na podstawie art. 18 RODO;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie

danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

 1. Podanie Twoich danych:
 1. jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu tj. przeprowadzenia przeglądu.
 2. w zakresie zgody jest dobrowolne i może być ona cofnięta w dowolnym momencie.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.