Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja o dostępności

Deklaracja dostępności Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 •  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 •  część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 •  brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia

 • Wyłączenia:
 •  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 •  filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Sulecka Dyrektor.
 • E-mail: gbp@biblioteka-ciechocin.pl
 • Telefon: 566837701

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor - Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie
 • Adres: Elgiszewo 115 87-408 Ciechocin
 • E-mail: gbpciechocin@wp.pl
 • Telefon: 566837701

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku głównego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie zlokalizowane od frontu,  dla osób z niepełnosprawnością ruchową dysponujemy podjazdem od frontu budynku.  Biblioteka współdzieli budynek  z przedszkolem, i świetlicą wiejską. Administratorem budynku i terenu wokół jest Gmina Ciechocin. Biblioteka użytkuje lokal na piętrze. Obsługa użytkowników odbywa się na piętrze, co jest niekorzystne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie ma windy a na parkingu brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Toaleta w bibliotece nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W celu umożliwienia  obsługi osób z niepełnosprawnością na budynku zamontowano   dzwonek przywołujący pracownika.

W bibliotece jest pętla indukcyjna, informacji głosowych, nie ma oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do biblioteki  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Lokal Filii Bibliotecznej w Świętosławiu  mieści się w szkole podstawowej w Świętosławiu.

Do lokalu filii prowadzi wejście stopień, nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Do biblioteki  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Administratorem budynku i terenu wokół jest szkoła. Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.