Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Mistrz Czytania

Zapraszamy do całorocznego konkursu na Czytelnika Roku 2024, "czytanie to się opłaca!"

Waszym zadaniem jest czytać, my podsumujemy Wasze wyniki czytelnicze i ogłosimy wyniki w kolejnym roku!

Powodzenia!

Na laureatów czekają nagrody!

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

„Czytelnik Roku 2023”

Data …………………………

 

Czy zgadasz się na przetwarzanie swojego wizerunku*/przetwarzanie wizerunku Twojego dziecka*/oraz danych tj: imię i nazwisko*/numer telefonu*?         

(niewłaściwe skreślić)*

Imię i nazwisko ……………………………..  

Numer telefonu ……………………………..                               

Przez:

Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciechocinie.

 

TAK

Zaznacz Twoją decyzję,

 

NIE

 

oraz wyrażasz zgodę na przekazanie i opublikowanie wizerunku:

- w publikatorach prasowych,*

- na stronie internetowej biblioteki,*

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechocin*

- w lokalnej prasie,*

- na profil na Facebooku biblioteki,*

- na profilu na Facebooku Urzędu Gminy Ciechocin*

* skreśl jeśli nie wyrażasz zgodę na publikację w w/wym. miejscach. 

    

 

 

                                                     ……………………..…………………………..

 Data i czytelny podpis uczestnika/

w przypadku dzieci podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
 dotycząca przetwarzania danych osób biorących udział w   konkursie                                     

 „Czytelnik Roku 2023”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie reprezentowana przez Dyrektora Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:

Elgiszewo 115, 87-408 Ciechocin

e-mail: gbp@biblioteka-ciechocin.pl

tel.: 566837701

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym  możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@biblioteka-ciechocin.pl

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit e RODO oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest przeprowadzenie konkursu „Czytelnik Roku 2023” dla dorosłych, młodzieży i dzieci przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciechocinie
 2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.  Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail, przetwarzanie wizerunku.
 1. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów, a także mass media, publikatory prasowe i internetowe wymienione wyżej. Dostęp do Twoich danych będą także posiadać pracownicy i współpracownicy administratora.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym są nimi m.in.podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
 1. 5 lat od dnia zakończenia konkursu,
 2. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, wskazanego w pkt. 1.
 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
 1. dostępu do treści Twoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. sprostowania Twoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. usunięcia Twoich danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
 • wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 1. ograniczenia przetwarzania Twoich danych, na podstawie art. 18 RODO;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie

danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

 1. Podanie Twoich danych:
 1. jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu tj. przeprowadzenia przeglądu.
 2. w zakresie zgody jest dobrowolne i może być ona cofnięta w dowolnym momencie.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.