Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KLAUZULA OBOWIĄZU INFORMACYJNEGO W STOSUNKU DO CZYTELNIKA STOSOWANA OD 25 MAJA 2018 r.

 

„ Zgodnie z art.13 ust.1i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  1. Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem danych osobowych jest Gminna  Biblioteka Publiczna w Ciechocinie Elgiszewo 115,  87-408 Ciechocin NIP 5030033076; REGON 340275038; tel. 566837701;                                                                 e-mail gbpciechocin@wp.pl
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, Michała Daczko z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ciechocin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki podlegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

 

  1. Za zgodą Pani/a dane mogą być udostępniane innym Bibliotekom.
  2. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów z ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie od zapisania się do Biblioteki do chwili rezygnacji korzystania z usług bibliotecznych. Fakt nie podania ww. danych skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji usług wypożyczenia zasobów biblioteki.
  4. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również     w formie profilowania
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

  1. Przysługuje Pani/Panu również prawo złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).”