Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Marcin Gajewski e-mail: iod@biblioteka-ciechocin.pl .

Niniejszym realizujemy obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO, informujemy, iż:

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystane dane osobowe jest, Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie – Elgiszewo 115, 87-408 Ciechocin w imieniu, której działa Dyrektor.

Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres siedziby: Elgiszewo 115, 87-408 Ciechocin

e-mail: gbp@biblioteka-ciechocin.pl

tel.: 507342806

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez administratora inspektora danych osobowych, którym jest Marcin Gajewski. Oto jego dane kontaktowe: e-mail: iod@biblioteka-ciechocin.pl .

 

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje podstawowe dane osobowe otrzymujemy od Ciebie, kiedy weźmiesz udział w organizowanych przez konkursach, warsztatach, kołach zainteresowań lub innych przedsięwzięciach, które mają na celu zaspokojenie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych. Podobnie jest także m.in. z Twoim wizerunkiem gdy bierzesz udziałem w organizowanych przez nas konkursach, warsztatach oraz imprezach i uroczystościach, a my utrwalamy ich przebieg nagrywając filmy lub wykonując zdjęcia. W takich przypadkach, biorąc w nich udział, swoim działaniem wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku.  Tak samo jest gdy z własnej inicjatywy podasz nam swój nr telefonu lub adres e-mail. Jest to tzw. działanie wyraźnie potwierdzające.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej w celu wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych, zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury.  

 

Twój wizerunek oraz adres mailowy i numer telefonu zaś przetwarzamy na podstawie Twojej Zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Czy musisz podać nam dane osobowe?

Podanie danych osobowych będzie  konieczne abyśmy mógł wziąć skorzystać ze zbiorów bibliotecznych, a także jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, warsztatach, kołach zainteresowań oraz innych  przedsięwzięciach  określonych w statucie.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, dane te będą niepełne błędne niestety nie będziesz mógł skorzystać ze zbiorów biblioteki oraz wziąć udziału w organizowanych przez nas przedsięwzięciach.  

Adres mailowy i nr telefonu będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody, jeśli jej nie wyrazisz, możemy mieć problemy ze skomunikowaniem się z Tobą.

Twój wizerunek także będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody, ale pamiętaj, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, zarówno po zakończeniu wydarzenia jak i w trakcie jego trwania. Możesz także poinformować osobę, która ze strony administratora nagrywa film lub wykonuje zdjęcia, o tym, że nie chcesz być fotografowana. Jeżeli nie wyrazisz swojej zgody administrator, nie będzie mógł wykorzystać wizerunku do promocji swojego przedsięwzięcia.  

 

Jakie masz uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzania danych?

Administrator gwarantuje przestrzegania następujących praw, które Ci przysługują:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych jeśli wycofasz zgodę na ich przetwarzanie lub uznasz, że Twoje dane przestały być nam niezbędne do celu, w którym zostały zabrane,
  • ograniczenia przetwarzania jeśli uznasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub uznasz, że administrator nie potrzebuje już Twoich danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez administratora Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres: Prezes UODO ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Komu udostępniamy Twoje dany osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie odbiorcom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, takimi podmiotami mogą, podmioty kontrolujące administratora, podmioty świadczące usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty publiczne, gdy istnieje do tego  stosowna podstawa prawna i faktyczna.

Dane będą również ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Twoje dane mogą zostać przekazane także podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.

Odbiorcami danych osobowych może być także każda osoba, która zapozna się z naszą stroną internetową, profilem na Facebook jeśli opublikujemy tam np. wyniki konkursów lub zdjęcia.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Administrator będzie przechował  Twoje dane osobowe i dane dziecka przez następujący okres:

  • nie dłużej jednak niż 5 lat od dnia ostatniego, gdy brałeś udział w przedsięwzięciu organizowanym przez administratora lub złożenia rezygnacji z członkostwa;
  • do momentu cofnięcia zgody, gdy dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

 

Czy przekazujemy dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Administrator nie przewiduje przekazania Twoich  danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy Twoje dane osobowe podlegają procesowi automatycznego podejmowania decyzji  (w tym profilowania) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.