Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przegląd Interpretacji Literackiej dla Dzieci

2024

REGULAMIN

XVI  Przegląd Interpretacji Literackiej dla Dzieci

w Bibliotece Publicznej Gminy Ciechocin

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE:

XVI edycja Przeglądu wiąże się ze zmianą nazwy wydarzenia. Odchodzimy od dotychczasowej nazwy jaką było „Ciechociński Przegląd Poezji dla Dzieci” i zastępujemy wydarzenie tytułem  „Przegląd Interpretacji Literackiej dla Dzieci”. Chcemy w ten sposób poszerzyć możliwość wyboru tekstu literackiego i dowolności jego interpretacji.

 

 1. ORGANIZATOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY CIECHOCIN  z siedzibą w ELGISZEWIE

PATRONAT: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Wójt Gminy Ciechocin.

 1. CELE PRZEGLĄDU:
 • Upowszechnianie kultury języka polskiego.
 • Pobudzanie aktywności czytelniczej.
 • Rozwijanie zainteresowania literaturą.
 • Prezentacja uzdolnień artystycznych dzieci.
 1. ZASADY PRZEGLĄDU:

Do udziału w konkursie  zapraszamy uczniów klas 1,2,3 szkoły podstawowej.

Każdy uczestnik przygotowuje jednoosobową prezentację.

 1. LITERATURA:  Repertuar stanowić mogą teksty kultury takie jak: wiersze, piosenki, krótkie fragmenty prozy.
 2. ZASADY OCENY:

Występy oceniało będzie jury powołane przez organizatora.

Przy ocenianiu uczestników przeglądu będą brane pod uwagę następujące elementy:

 • interpretacja utworu,
 • stopień trudności odpowiedni do wieku,
 • poprawność przekazu,
 • umiejętności recytatorskie, wokalne, teatralne,
 • czas trwania interpretacji nie powinien przekraczać 8 minut.
 1. PRZEBIEG KONKURSU:

ETAP I – SZKOLNY – wytypowanie po jednym uczniu z klasy, który będzie reprezentował klasę  i szkołę na eliminacjach  finałowych.

ETAP II - FINAŁOWY – odbędzie się w Świetlicy w  Miliszewach, Gmina Ciechocin

                                                     dnia 26 kwietnia 2024 o godzinie 10.00

 1. PRZYZNAWANIE NAGRÓD: nagrody przyznawane będą za 1,2,3 miejsce oraz wyróżnienia  i nagrody patronów.
 2. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: do 15 kwietnia 2024.  Należy podać - imię i nazwisko uczestnika, klasę, szkołę, tytuł utworu i autora.                                                                                                                                                                                  
 3. ZGŁOSZENIA: nadsyłamy telefonicznie -507342806, (10.00-14.00) lub email:przegladpoezji@wp.pl                                                                                                               Na zwycięzców konkursu  czekają atrakcyjne  nagrody  rzeczowe i dyplomy.                                                                                                            
 4. W trakcie oczekiwania na wyniki konkursu zapewniamy uczestnikom zabawy z animatorem,  słodki poczęstunek, napoje, możliwość wyjścia na plac zabaw.
 5. Ważne: warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest dostarczenie organizatorowi konkursu wypełnioną i podpisaną przez opiekuna prawnego  „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku” stanowiącą załącznik do regulaminu „Przegląd Interpretacji Literackiej dla Dzieci”.

 

Klauzula i zgoda.

 

 

Karta zgłoszenia

XVI  Przegląd Interpretacji Literackiej dla Dzieci

w Bibliotece Publicznej Gminy Ciechocin

 

1.

Imię i nazwisko

 

2.

Klasa

 

3.

Szkoła

 

4.

Tytuł  i autor utworu

 

 

Jako rodzic/opiekun prawny, zgłaszam udział mojego nieletniego dziecka w Przeglądzie.

 

 

Czy zgadasz się na przetwarzanie wizerunku Twojego dziecka?

Przez:

Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciechocinie

 

TAK

Zaznacz Twoją decyzję

 

NIE

 

Urząd Gminy w Ciechocinie

 

TAK

Zaznacz Twoją decyzję

 

NIE

 

Starostwo Powiatowe w Golubiu – Dobrzyniu

 

TAK

Zaznacz Twoją decyzję

 

NIE

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego

 

TAK

Zaznacz Twoją decyzję

 

NIE

 

oraz wyrażasz zgodę na przekazanie i opublikowanie wizerunku:

- w publikatorach prasowych,*

- na stronie internetowej biblioteki,*

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechocin*

- w lokalnej prasie,*

- na profil na Facebooku biblioteki,*

- na profilu na Facebooku Urzędu Gminy Ciechocin*

* skreśl jeśli nie wyrażasz zgodę na publikację w w/wym. miejscach.  

    

 

 

 

  …………………………………………………………………….

                                                                                        Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osób biorących udział w: XVI  Przegląd Interpretacji Literackiej dla Dzieci w Bibliotece Publicznej Gminy Ciechocin

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Ciechocinie z siedzibą w Elgiszewie reprezentowana przez Dyrektora Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:

Elgiszewo 115, 87-408 Ciechocin

e-mail: gbp@biblioteka-ciechocin.pl

tel.: 566837701

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym  możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@biblioteka-ciechocin.pl

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit e RODO oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest przeprowadzenie XVI Przeglądu Interpretacji Literackiej dla Dzieci przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciechocinie
 2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.  Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail, przetwarzanie wizerunku.
 1. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów, a także mass media, publikatory prasowe i internetowe wymienione wyżej. Dostęp do Twoich danych będą także posiadać pracownicy i współpracownicy administratora.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym są nimi m.in.podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
 1. 5 lat od dnia zakończenia przeglądu,
 2. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, wskazanego w pkt. 1.
 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
 1. dostępu do treści Twoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. sprostowania Twoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. usunięcia Twoich danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
 • wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 1. ograniczenia przetwarzania Twoich danych, na podstawie art. 18 RODO;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie

danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

 1. Podanie Twoich danych:
 1. jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu tj. przeprowadzenia przeglądu.
 2. w zakresie zgody jest dobrowolne i może być ona cofnięta w dowolnym momencie.
 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.                                                    

 

 

2023

XV Przegląd FINAŁ:

11 maja 2023 w Miliszewach miała miejsce XV edycja Ciechocińskiego Przeglądu Poezji dla Dzieci, którego organizatorem jest Biblioteka Publiczna Gminy Ciechocin, pomysłodawczynią przeglądu jest pani Aneta Sulecka dyrektor biblioteki.

Do konkursu zgłosiło się 44 dzieci z 13 szkół z klas I, II, III, którzy reprezentowali swoje klasy i szkołę w dwóch kategoriach: recytacja i poezja śpiewana.

Wydarzenie objęte było patronatem: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Wójta Gminy Ciechocin.

Występy dzieci oceniała komisja konkursowa w składzie: pani Marta Iwan-Łęgowska sekretarz Gminy Ciechocin, Aneta Pietrzak Przewodnicząca Rady Gminy Ciechocin, Iwona Kozłowska Komisja Kultury przy Radzie Gminy Ciechocin.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe występy, opiekunom za trud włożony w przygotowanie dzieci.

Do zobaczenia za rok!

Komisja konkursowa przyznała nagrody, wyróżnienia i nagrody patronów honorowych.

Kategoria: recytacja:

Klasa I:

I miejsce: Lena Trędewicz

II miejsce: Weronika Sadakiewska

III miejsce: Bianka Węgrzecka

Wyróżnienie: Martyna Boniecka

Nagroda Marszałka: Zofia Marchlewska

Nagroda Starosty: Zuzanna Lewandowska

Nagroda Wójta: Aurelia Kiełkowska

Klasa II:

I miejsce: Wiktoria Gołembiewska

II miejsce: Nina Olszewska

III miejsce: Elena Jankowska

Wyróżnienie: Witold Ciesielski

Nagroda Marszałka: Kornelia Lipińska

Nagroda Starosty: Blanka Mazurkiewicz

Nagroda Starosty: Zofia Kazaniecka

Nagroda Wójta: Aleksandra Siekierska

Nagroda Wójta: Maja Kozłowska

Klasa III:

I miejsce: Karolina Szpala

II miejsce: Oliwia Kowalska

III miejsce: Lena Strzelecka

Wyróżnienie: Martyna Boniecka

Nagroda Marszałka: Oliwia Wilczyńska

Nagroda Starosty: Krystian Wierzbowski

Nagroda Wójta: Alicja Lipińska

Kategoria: poezja śpiewana:

I miejsce: Ksawery Jagielski

II miejsce: Antonina Wieczyńska

III miejsce: Paulina szydłowska

Wyróżnienie: Lilianna Chwiećko

Nagroda Starosty: Julianna Przewięźlikowska

Nagroda Starosty: Barbara Sudrawska

Nagroda Wójta: Wojciech Majewski

Nagroda Wójta: Dagmara Mierzwicka

 

 

 

 

WAŻNE!

Ze względów organizacyjnych finał Przeglądu odbędzie się w świeltlicy w Miliszewach, Gmina Ciechocin.

Nabór do XV Ciechocińskiego  „PRZEGLĄD POEZJI DLA DZIECI” został zakończony.

 

 

XV Ciechociński  „PRZEGLĄD POEZJI DLA DZIECI”

REGULAMIN:

 1. ORGANIZATOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY CIECHOCIN z siedzibą w ELGISZEWIE
 2. PATRONAT: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Wójt Gminy Ciechocin.
 3. CELE PRZEGLĄDU:
 1. Popularyzacja poezji dla dzieci.
 2. Upowszechnianie kultury języka polskiego.
 3. Kształtowanie wrażliwości literackiej.
 4. Pobudzanie aktywności czytelniczej.
 1. FORMA PRZEGLĄDU:
 1. Konkurs realizowany w 2 kategoriach: recytacja,  poezja śpiewana.
 2. Do udziału w konkursie  zapraszamy uczniów klas 1,2,3 szkoły podstawowej.
 1. LITERATURA:  wiersze dla dzieci dowolnych autorów.
 2. ZASADY OCENY:
 1. Występy oceniało będzie jury powołane przez organizatora.
 2. Przy ocenianiu uczestników przeglądu będą brane pod uwagę następujące elementy:

- interpretacja utworu,

- stopień trudności odpowiedni do wieku,

- poprawność przekazu,

- umiejętności wokalne,

 1. PRZEBIEG KONKURSU:
 1. ETAP I – SZKOLNY – wytypowanie po jednym uczniu z klasy ( do każdej z kategorii),  który będzie reprezentował klasę i szkołę na eliminacjach  finałowych.
 2. ETAP II - FINAŁOWY – odbędzie się w Świetlicy w  Elgiszewie, Gmina Ciechocin

                                                     dnia 11 maja2023 o godzinie 10.00

 1. PRZYZNAWANIE NAGRÓD: nagrody przyznawane będą za 1,2,3 miejsce w każdej z kategorii oraz wyróżnienia i nagrody patronów.
 2. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: do 21 kwietnia 2023.  Należy podać - imię i nazwisko uczestnika, klasę, szkołę, tytuł wiersza.
 3. ZGŁOSZENIA: nadsyłamy telefonicznie -507342806, 566837701 (10.00-14.00) lub email:przegladpoezji@wp.pl
 4. Na zwycięzców konkursu  czekają atrakcyjne  nagrody  rzeczowe, puchary, dyplomy.
 5. W trakcie oczekiwania na wyniki konkursu zapewniamy uczestnikom zabawy z animatorem,  słodki poczęstunek, napoje, możliwość wyjścia na plac zabaw.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Ważne: warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest dostarczenie organizatorowi konkursu wypełnioną i podpisaną przez opiekuna prawnego  „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku”